INFORMAČNÉ A ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE

Volume: 
Special Volume
Abstract 

Príspevok je venovaný vedecko-výskumnému a vzdelávaciemu smerovaniu Katedry riadiacich a informačných systémov vo vzťahu k akreditovanému 3-stupňovému študijnému odboru Automatizácia. Ukazuje, že implementáciou poznatkov z oblasti informačných a zabezpečovacích systémov možno obohatiť profil absolventa odboru automatizácie v doprave i priemysle.

Author 
Spalek, J. Janota, A.