NOVÉ TRENDY VO VÝUČBE A VÝSKUME POHYBOVÝCH SYSTÉMOV

Volume: 
Special Volume
Abstract 

V príspevku sú uvedené súčasné trendy výučby a výskumu pohybových systémov, ktoré sa vo výučbe realizujú v študijnom odbore Automatizácia. v predmetoch bakalárskeho štúdia Ak čné členy a Servopohony a v inžinierskom štúdiu v predmete Inteligentné servosystémy na FEI STU v Bratislave Výsledky výskumných úloh sú prezentované z oblasti návrhu riadenia Master-Slave polohového servosystému .

Author 
Žalman, M. Jovankovič, J. Bélai I.