Special Volume

Journal of Cybernetics and Informatics, Special Issue "New Trends in Education of Automation and Information Technology" 2004, ISSN: 1336-4774

AN OPEN REMOTE AND VIRTUAL LABORATORY FOR AUTOMATIC CONTROL TEACHING

Author: 
Balda, P. Schlegel, M. Štětina, M.

This paper presents an approach to the building of remote and virtual laboratories based on industrial standards and utilizing the compatibility of control system REX and Matlab-Simulink. The approach is demonstrated on the PID autotuning laboratory configuration which has been developed and is running at University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic.

NOVÉ TRENDY VE VÝUCE

Author: 
Petr Urban Jirka Roubal

Tato zpr´ava popisuje nˇekter´e nov´e trendy pˇri v´yuce na Katedˇre ˇr´ıdic´ı techniky, Fakulty elektrotechnické, Cˇeske´ho vysoke´ho ucˇen´ı technicke´ho v Praze. Je zde naznacˇeno vyuzˇit´ı Matlab Web Serveru pro komunikaci
vzd´alen´eho uˇzivatele se softwarem Matlab, aplikace modern´ı teorie ˇr´ızen´ı na laboratorn´ı model a d´ale uk´azka spolupr´ace se zahraniˇcn´ı University of Glasgow a dom´ac´ı Universitou Palack´eho v Olomouci.

IDEA UNIVERZITY 21. STOROČIA – ZJEDNOTENIE VEDY A VZDELÁVANIA

Author: 
Sarnovský, J.

V článku sú uvedené niektoré nové pohľady na problematiku vedy a vzdelávania v nasledujúcom období. Vychádzame z pojmu idea univerzity, ktorý označuje vo veľmi skratkovitej forme metódy, formy, obsah a aj netradičné formy vzdelávania a výskumu, ale aj sociálne a ekonomické aspekty univerzít. V nadväznosti na to je analyzovaná problematika komplexity a komplexných systémov ako dominantnej paradigmy vedy v súčasnom období; v danom prípade je podrobnejšie uvedená koncepcia NBIC systémov.

KYBERNETIKA, AUTOMATIZACE A MĚŘENÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

Author: 
Pavel Jura Petr Vavřín

Většina vysokých škol přešla na systém tzv.strukturovaného studia (tříleté bakalářské studium, následované dvouletým magisterským programem). V tomto příspěvku uvádíme naše dosavadní zkušenosti s touto formou výchovy a současně se snažíme formulovat hlavní problémy, které s přechodem na nový systém vznikly .

20. VÝROČIE ZALOŽENIA KATEDY AUTOMATIZOVANÝCH SYSTÉMOV RIADENIA (KASR)

Author: 
Bizík, J. Kozák, Š.

Vznik prvých katedier automatizácie na Slovensku koncom päťdesiatych rokov bol vyvolaný celosvetovými a celospoločenskými potrebami zvýšenia produktivity a kvality nových výrob a zavádzaním mechanizácie a automatizácie predovšetkým do strojárenstva, energetiky a do chemického priemyslu. Založenie nového vedného odboru s názvom „Technická kybernetika“ urýchlilo proces zriaďovania katedier automatizácie na Slovensku s cieľom vychovávať a pripravovať nový typ odborníkov schopných riešiť úlohy automatizácie predovšetkým priemyselnych procesov.